Charakteristika lesní Správy Děčín

Současná lesní správa Děčín, spadající pod Oblastní ředitelství Severní Čechy se sídlem v Teplicích, doznala od listopadu roku 1992, kdy došlo k transformaci podniku Severočeské státní lesy Teplice, značných změn. Z důvodu úbytků lesa uplatněním restitučních nároků a vznikem Národního parku České Švýcarsko, došlo k jejímu sloučení s LS Sněžník, a následným přičleněním východní části tehdejší LS Litvínov v roce 2001. Od roku 2020 je LHC Telnice opět součástí LS Litvínov.

            LS zasahuje svou působností do čtyř obcí s rozšířenou působností, ORP Děčín, Ústí nad Labem, Litoměřice a Česká Lípa. Pokud si průběh hranice vymezíme podrobně, je ze západu tvořena silnicí Petrovice – Libouchec – Malé Chvojno – Ústí nad Labem, jižní pak prochází přes Ústí n/L, Malé Březno do Lovečkovic, kde se láme na sever a tvoří východní hranici procházející přes Verneřice, Veselé a Srbskou Kamenici na Meznou. Severní hranice na pravém břehu řeky Labe je zároveň hranicí Národního parku České Švýcarsko, na levém břehu Labe je totožná s průběhem státní hranice se SRN.

Katastrální výměra LS činí přibližně 50 tis. ha, s výměrou porostní půdy 15 tis. ha, funkce odborného lesního hospodáře je vykonávána na výměře cca 112 ha pro 160 vlastníků. Na zmíněném území jsou v současné době zařízeny dva lesní hospodářské celky, a to LHC Děčín a LHC Sněžník.

LS Děčín je rozdělena na 8 revírů, s velmi různorodým geografickým členěním. Prolínají se zde tři krajinné rázy, pás Krušných hor, kde je lesnické hospodaření ovlivněno následky imisní zátěže minulých let, velmi pestrá a bohatá krajina Českého středohoří a oblast CHKO Labské pískovce, s převážně jehličnatými porosty tvořícími spolu se skalními masivy zcela specifický celek. Dle kategorizace lesů zaujímá les hospodářský 53 %, 15 % les ochranný a 35 % les zvláštního určení.

Dřevinná skladba obou LHC je velmi rozdílná. Zatímco na LHC Sněžník zaujímají jehličnaté dřeviny 63% a listnaté 37%, na LHC Děčín je podíl vyrovnaný. Tato skutečnost je způsobena zejména jiným podložím Labských pískovců a Českého Středohoří.

Roční teploty, srážkové poměry a zastoupení hornin a půd jsou značně rozdílné. Ve  vertikálním členění je území LS velmi pestré. Nachází se zde nejnižší místo v České republice v místě, kde řeka Labe opouští naše území (117 m.n.m.), ale naopak i náhorní plato Děčínský Sněžník s rozhlednou (723 m.n.m.).

Roční těžba lesní správy dosahuje cca 60 000 m3 s převahou mýtních úmyslných těžeb. Od roku 2018, po velmi suchém roce, začala ve smrkových porostech významně narůstat výše nahodilé těžby způsobené kůrovcovou kalamitou. V současné době se těžba pohybuje okolo 200 tisíc m3 dříví.

Péče je věnována výchově mladých porostů, ročně se provádí okolo 350 ha prořezávek a 200 ha probírek do 40 let. Nezanedbatelná je plocha prováděných rekonstrukcí porostů náhradních dřevin, která má roční podíl okolo 30-40 ha, přičemž se dá předpokládat, že tento trend bude v následujících letech narůstat.  Roční podíl zalesňování se pohybuje mezi 160 – 180 ha, a to včetně podsadeb.

Na území LS Děčín se nachází režijní honitba Celnice, ve které právo myslivosti vykonávají převážně zaměstnanci LS. Roční odlov jelení zvěře, která je v této oblasti stěžejní, se v posledních letech pohybuje mezi 20 – 25 kusy.